TidBytz Archives 2018-19

Parshas Korach YTT July 5th, 2019
Parshas Shlach YTT June 28th, 2019
Parshas Behaalosecha YTT June 20th, 2019
Parshas Naso YTT June 14th, 2019
Parshas Naso JDBY June 14th, 2019
Parshas Bamidbar YTT June 6th, 2019
Parshas Bechukosai YTT May 30th, 2019
Parshas Bechukosai JDBY May 30th, 2019
Parshas Behar YTT May 24th, 2019
Parshas Behar JDBY May 24th, 2019
Parshas Emor YTT May 17th, 2019
Parshas Emor JDBY May 17th, 2019
Parshas Kedoshim YTT May 10th, 2019
Parshas Kedoshim JDBY May 10th, 2019
Parshas Achrei Mos YTT May 3rd, 2019
Parshas Achrei Mos JDBY May 3rd, 2019
Parshas Metzorah YTT April 12th, 2019
Parshas Metzorah JDBY April 12th, 2019
Parshas Tazria YTT April 5th, 2019
Parshas Tazria JDBY April 5th, 2019
Parshas Shmini YTT March 29, 2019
Parshas Shmini JDBY March 29, 2019
JDBY Purim Edition March 22, 2019
Parshas Vayikra YTT March 15, 2019
Parshas Vayikra JDBY March 15, 2019
Parshas Pekudei YTT March 8, 2019
Parshas Pekudei JDBY March 8, 2019
Parshas Vayakhel YTT March 1, 2019
Parshas Vayakhel JDBY March 1, 2019
Parshas Ki Sisah YTT February 22, 2019
Parshas Ki Sisah JDBY February 22, 2019
Parshas Tetzaveh YTT February 15, 2019
Parshas Tetzaveh JDBY February 15, 2019
Parshas Terumah YTT February 8, 2019
Parshas Terumah JDBY February 8, 2019
Parshas Mishpatim YTT February 1, 2019
Parshas Mishpatim JDBY February 1, 2019
Parshas Beshalach YTT January 18, 2019
Parshas Beshalach JDBY January 18, 2019
Parshas Bo YTT January 11, 2019
Parshas Bo JDBY January 11, 2019
Parshas Vaera YTT January 4, 2019
Parshas Vaera JDBY January 4, 2019
Parshas Shemos YTT December 28, 2018
Parshas Shemos JDBY December 28, 2018
Parshas Vayechi YTT December 21, 2018
Parshas Vayechi JDBY December 21, 2018
Parshas Vayigash YTT December 14, 2018
Parshas Vayigash JDBY December 14, 2018
Parshas Vayeshev YTT November 30, 2018
Parshas Vayeshev JDBY November 30, 2018
Parshas Vayishlach YTT November 23, 2018
Parshas Vayishlach JDBY November 23, 2018
Parshas Vayeitzei YTT November 16, 2018
Parshas Vayeitzei JDBY November 16, 2018
Parshas Toldos YTT November 9, 2018
Parshas Toldos JDBY November 9, 2018
Parshas Chayei Sarah YTT November 2, 2018
Parshas Chayei Sarah JDBY November 2, 2018
Parshas Vayeira YTT October 26, 2018
Parshas Vayeira JDBY October 26, 2018
Parshas Lech Lecha YTT October 19, 2018
Parshas Lech Lecha JDBY October 19, 2018
Parshas Noach YTT October 12, 2018
Parshas Noach JDBY October 12, 2018
Parshas Bereishis JDBY October 5, 2018
Parshas Netzavim YTT September 7, 2018
Parshas Netzavim JDBY September 7, 2018
Parshas Ki Savo August 31, 2018